top of page

CHECK YOUR PRICE

คำนวณราคาเบื้องต้นสำหรับรถของคุณได้ทีนี่

5 ขั้นตอนการรับบริการ

01

ส่งป้ายภาษีหน้ารถเพื่อตรวจสอบราคาซีล

02

รอรับใบเสนอราคา

03

จองคิว

04

     ลูกค้าเข้ารับบริการตามวันและเวลาที่นัดหมาย

05

     ลูกค้าตรวจสอบรถหลังจากเข้ารับบริการ และชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ

bottom of page